[2 Mar 2011 | Możliwość komentowania Ortodoksja, syjonizm, Izrael została wyłączona | 7 028 views]
Ortodoksja, syjonizm, Izrael

W roku 1967 Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Państwem Izraela. Gomułka wykonał precyzyjnie dyrektywy Związku Radzieckiego skierowane do wszystkich członków Paktu Warszawskiego. Akt ten przeszedł w Izraelu prawie niepostrzeżenie.
Dla Izraela była to chwila euforii: armia małego państewka, równego obszarem Górnemu Śląskowi, zmiażdżyła w przeciągu sześciu dni milionową armię egipską, zdobywając cały półwysep Synajski (trzykrotnie większy od Izraela), okupując Wzgórza Golan, odpychając ofensywę syryjską, ale przede wszystkim opanowując te części pobrytyjskiej Palestyny, które nie weszły w ramy Państwa Izraela w roku 1948, w wyniku wojny o niepodległość. Jerozolima, która podobnie jak …

Read the full story »

W cieniu intifady (1982-2000) »

[25 Mar 2011 | Możliwość komentowania Ku stabilizacji gospodarczej została wyłączona | 3 496 views]

Wzrost cen, zadłużenia zagranicznego, deficytu handlowego oraz wydatków budżetu państwa, czemu towarzyszyło zahamowanie tempa wzrostu produkcji, natomiast zwiększenie bezrobocia i spadek real­nych dochodów oraz spożycia obywateli, stwarzały niebezpieczną sy­tuację. Rząd starał się zwiększać podatki i zmniejszać wydatki bud­żetu, lecz ten obciążały trudne do ograniczenia wydatki wojskowe. Jesienią 1983 r. nastąpiła dewaluacja szekla o 23 proc., a rząd wpro­wadził dalsze oszczędności budżetowe, ograniczając m.in. subsydio­wanie niektórych produktów i podnosząc ceny kontrolowane. Do­raźne zabiegi nie powstrzymały jednak inflacji (w ciągu 1983 r. ceny wzrosły niemal trzykrotnie, w następnym roku niemal czterokrotnie), życie …

Palestyna pod władzą brytyjską (1917-1948) »

[24 Mar 2011 | Możliwość komentowania Palestyna pod władzą brytyjską (1917-1948) została wyłączona | 2 646 views]
Palestyna pod władzą brytyjską (1917-1948)

Wojska brytyjskie 7 listopada 1917 r. zdobyły (kosztem Turcji) Gazę, port i fortecę na wybrzeżu Morza Śródziemnego, 17 listopada zajęły Jafę, a 9 grudnia marszałek Edmund Henry Alenby wjechał do Jerozolimy. Rozpoczął się trzydziestoletni okres administracji bry­tyjskiej, początkowo wojskowej, a od l lipca 1920 r. — cywilnej. Wiado­mo było już wówczas, że Wielka Brytania otrzyma mandat zarządza­nia Palestyną. Rada Ligi Narodów przyjęła uchwałę w tej sprawie 29 września 1923 r. Mandat objął ziemie, które stanowią dzisiejszy Izrael i Jordanię, Wielka Brytania otrzymała również Irak, Francji przy­padł obszar Libanu i Syrii. …

Palestyna pod władzą brytyjską (1917-1948) »

[24 Mar 2011 | Możliwość komentowania Stosunki arabsko-żydowskie została wyłączona | 2 297 views]
Stosunki arabsko-żydowskie

Podstawowym problemem okazały się różnice cywilizacyjne i spo­łeczne między dawnymi mieszkańcami Palestyny a imigrantami (zwa­no ich olim). Stosunki przedkapitalistyczne w imperium otomańskim przetrwały dłużej niż w Europie, a wśród Arabów więzi rodowe były często silniejsze od różnic społecznych. Współczesna świadomość polityczna dopiero się kształtowała. Po­czucie wspólnoty religijnej muzułmanów oraz wszystkich Arabów ry­walizowało z lojalnością wobec przywódców rodowych o rozbieżnych aspiracjach. Nakładały się na to zarówno różnice religijne, gdyż część Arabów wyznawała chrześcijaństwo, jak też różnice pozycji społecznej i majątkowej. W Turcji większość Arabów nie miała możliwości kształ­cenia się, panował analfabetyzm.
Dodać …

W cieniu intifady (1982-2000) »

[24 Mar 2011 | Możliwość komentowania Izrael w latach 1996-2000 została wyłączona | 2 293 views]

Lata 1996-2000 przebie­gały w Izraelu pod znakiem dalszego ciągu głębokiego konfliktu we­wnętrznego, przy czym bardziej jeszcze niż przedtem atmosferę życia politycznego kształtowały środowiska religijne. W maju 1997 r. orto­doksi w sposób jaskrawo demonstracyjny zbojkotowali obchody rocznicy powstania państwa izraelskiego. Obiektem ich agresji stał się też Sąd Najwyższy, który orzekł w grudniu 1998 r., że zwalnianie ze służby wojskowej uczniów szkół religijnych (jeboszytów) jest sprzeczne z prawem. Przewodniczący Sądu, Aharon Barak, musiał z powodu gróźb zamachu na życie schronić się pod całodobową opieką po­licyjną.
Lata te przyniosły również dramatyczne zahamowanie procesu pokojowego, …

Palestyna pod władzą brytyjską (1917-1948) »

[24 Mar 2011 | Możliwość komentowania Polityka władz mandatowych została wyłączona | 2 084 views]

Władze brytyjskie stanęły przed trudnym zadaniem wykonania celów określonych w mandacie (tj. doprowadzenia kraju do niepo­dległości), a zarazem utrzymania spokoju w kraju, w którym narastał konflikt arabsko-żydowski. Należało zwłaszcza określić rozmiary imi­gracji. We wrześniu 1920 r. Wysoki Komisarz dopuścił przyjazd 16,5 tyś. Żydów. Wywołało to nową falę zamieszek antyżydowskich l maja 1921 r., gdy przypadała prawosławna Wielkanoc.
Rozmiary imigracji regulowano stosownie do tego, jak władze oce­niały szansę wchłonięcia przybyszów przez gospodarkę kraju. Usta­lano ogólne rozmiary imigracji, a kandydatów podzielono na kategorie. W najlepszej sytuacji znajdowały się osoby dysponujące kapitałem, w stosunku …